Pán Čaplovič, strčte si tú vašu reformu… veď vy viete kam!

byrokraciaPán minister, vraj ste sa rozhodli pre ďalšiu reformu (čítajte deformu). Najskôr by som vám mal asi prezradiť, ako prebehla ta Mikolajova. Našiel som si na nete Mikolajom predpísané dokumenty*, potom som stlačil CTRL+C, následne CTRL+V a doplnil tam údaje ako trieda, škola, školský rok a tak. Všetko som si vytlačil a uložil do zásuvky. Tie papiere som potom už nikdy v živote nevidel. Učil som presne tak, ako dovtedy. Podľa toho, čo viem, urobilo to takto mnoho ďalších učiteľov.

Nechcem Vás strašiť, ale s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou to dopadne presne tak isto. Podčiarknuté a spočítané, ponúkate nám:

 • kopec novej úplne nezmyselnej byrokracie pre učiteľov
 • množstvo úplne nezmyselne premrhaných finančných prostriedkov (ak si nebodaj zmyslíte, že musia byť aj nové učebnice, alebo skrátka budete chcieť tie hovadiny – rozumejte nové plány a pod. vytlačené na papieri a nebude stačiť mať ich uložené v compe… a akiste je tu aj mnoho ďalších peňazožrútov…)
 • ešte znechutenejší učitelia, než sú teraz
 • ŽIADNA ZMENA, ČO SA KVALITY VZDELÁVANIA TÝKA

 

Pán minister, ďakujem pekne, ale neprosím! Strčte si tú Vašu reformu niekam… aby sme si rozumeli, nemyslím tým za klobúk!

 

 

PS: … Ja každý večer vyjdem na javisko a vydám zo seba maximum… a výsledok? Minimum! (Lasica a Satinský…)

Ilustračný obrázok: flickr.com

Autor článku: Dávid Králik

 

* Pozn. autora: Keď niekto nevedel nájsť veci voľne na nete, použil vzorové zo stránok ministerstva.

Share
Tento obsah bol zaradený v Čo na to teta školníčka a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.

5 odpovedí na Pán Čaplovič, strčte si tú vašu reformu… veď vy viete kam!

 1. Pačo povedal:

  Ľutujem učiteľov. Nemám so školstvom nič spoločné, ale keď počujem meno Čaplovič, už som nasratý a najjemnejší titul na neho je dement. Tie nervy ktoré musia mať učitelia z neho na dranc by si zaslúžili ocenenie. Ak to nevychádza finančne, tak aspoň nakopaním Čaploviča do zadku.

 2. Maroško povedal:

  Človeče, čo chcete od Čaploviča? Veď on je len hovorcom tých, čo ho držia za gule. Onedlho budete mať v triedach namiesto prezidenta vyveseného riaditeľa volkswagenu a mládež namiesto národnej hrdosti budete učiť svedomitosť pri montáži.

 3. jeejee povedal:

  Ako zábavná fyzika možno, ako niečo konštruktívnejšie, klasicky tupo slovenské. To už stadiaľto všetci normálni poodchádzali? Pá

 4. Janko Pucka povedal:

  Chudáci učitelia
  nemali po novembri 1989 ani jedného poriadneho ministra školstva, ktorý by bol skutočne odborníkom a vedel ich aj riadne zaplatiť.

  Čo chystá Čaptovič? Prepustí jazykárov a príjme učiteľov pracovného vyučovania, kde sa deti budú učiť rozoberať bicykle… neviem neviem čo sa im v živote viac zíde…

  jedno je pravda: školstvo je zaburinené množstvom škôl, čo učia všetko možné len nie to čo potrebuje pracovný trh a prax.

  Asi odtiaľto by sa malo začať. Či viac matematiky na úkor jazykov, alebo racovné=ho vyučovania by som riešil až potom…

  • Janko Pucka povedal:

   Správa pre Janka Pucku:
   P R A C O V N É V Y U Č O V A N I E
   ÚVOD
   Inovovaný vzdelávací program v predmete pracovné vyučovanie v nižšom sekundárnom vzdelávaní odporúčame chápať ako program vytvárajúci priestor pre rôzne činnosti a otvorené príležitosti na rozvíjanie individuálnych učebných ciest žiakov a pre orientáciu učiteľov v cieľoch, očakávaných výkonoch a obsahu vzdelávania.
   Vzdelávací program pozostáva z charakteristiky predmetu, zo základných všeobecných učebných cieľov, zo štruktúry výkonov a navrhnutého obsahu vzdelávania. V ucelenom systéme výkony, ktoré sú vyjadrené kognitívnymi, psychomotorickými a afektívnymi odstupňovanými konkretizovanými cieľmi, predstavujú pre žiaka normu. Výkony budú učitelia bližšie špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v zmysle taxonómie vzdelávacích cieľov a premietnu ich do otázok a exemplifikačných úloh v školskom vzdelávacom programe.
   K rámcovo vymedzeným výkonom je vo vzdelávacom štandarde priradený vzdelávací obsah, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry a jedinečnosti časti obsahu predmetu pracovné vyučovanie. Požiadavky na výkony žiakov v tomto predmete akceptujú vekové osobitosti žiakov a podľa zamerania takmer všetkých tematických okruhov v jednotlivých ročníkoch na seba nadväzujú.
   Učivo uvedené v obsahovom štandarde umožňuje žiakom získať elementárnu technickú gramotnosť a považujeme ho za záväzné. Nič však nebráni učiteľovi obsah vzdelávania v príslušnom ročníku rozšíriť a tvorivo modifikovať, inovovať podľa záujmu žiakov. Podľa stupňa materiálno-technického vybavenia škôl môže učiteľ pracovného vyučovania v rámci tematických celkov vykonať úpravy v súlade so základným a odporúčaným rozširujúcim učivom v učebniciach.
   Osobitosťou vzdelávacieho štandardu predmetu Pracovné vyučovanie je rozvíjanie špecifických, pritom zásadných a podstatných dispozícií a praktických zručností žiakov, ktoré majú nenahraditeľný význam pre všestranný i špecifický rozvoj dieťaťa z hľadiska fyziologického, kognitívneho i emocionálneho vývinu. Predpokladom k dosiahnutiu týchto cieľov je hľadanie rovnováhy medzi informatívnymi
   vysvetľujúcimi a skúmateľskými exploratívnymi, interpretačnými učebnými aktivitami a rozvojom primeraných psychomotorických zručností
   žiakov, prostredníctvom ktorých vytvárame pre našich žiakov konkrétne učebné situácie.
   CHARAKTERISTKA PREDMETU
   Pracovné vyučovanie na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania zahŕňa široké spektrum špecifických pracovných činností,
   teoretických poznatkov z oblasti techniky a technológií. Vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach
   ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce a vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z
   konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a
   širších súvislostiach. Pracovné vyučovanie svojím obsahom a cieľmi poskytuje príležitosti na rozvoj technického tvorivého myslenia žiakov,
   podporuje ich tvorivú tímovú spoluprácu a zameriava sa na rozvoj ich praktických pracovných zručností a návykov. Doplňuje celé základné
   vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v reálnom živote a v spoločnosti.
   CIELE PREDMETU
   Žiaci .
   – pochopia techniku ako hybnú silu spoločenského pokroku a ako nástroj na riešenie problémov reálneho života,
   – získajú a upevnia si kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov,
   – rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje a zariadenia,
   – dodržia stanovené pravidlá a adaptujú sa na zmenené alebo nové úlohy a pracovné podmienky,
   – rešpektujú a vážia si výsledky pracovnej činnosti z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu,
   – ochránia svoje zdravie i zdravia druhých, životné prostredie, kultúrne a spoločenské hodnoty,
   – využijú znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného rozvoja i svojej prípravy na budúcnosť,
   – urobia podložené rozhodnutia o svojom ďalšom vzdelávaní a profesionálnom raste,
   – pochopia základné pravidlá, ktoré budú potrebovať k uskutočneniu podnikateľského zámeru.

   Podrobnosti:

   http://www.statpedu.sk/files/documents/svp-pripomienky/nizsie-sekundarne/pracovn%C3%A9%20vyu%C4%8Dovanie_nsv.pdf

   Nevedomosť neospravedlňuje, navyše robí z človeka hlupáka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *